fbpx

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Pensionado’s:
De Pensionado’s B.V., statutair gevestigd te Dronten aan De Tjonger 22A, 8253 PZ (kantoor houdende aan De Eem 4G, 8253 PM) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88817660.

Pensionado:
iedere natuurlijke persoon die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een uitkering op basis van een (vroeg)pensioen geniet en die door tussenkomst van De Pensionado’s, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever.

Opdrachtgever:
iedere rechtspersoon die zich door tussenkomst van De Pensionado’s voorziet van Pensionado’s, waarbij De Pensionado’s B.V. de administratieve verplichtingen op zich neemt.

Doorwerkregeling:
een afspraak tussen De Pensionado’s, Pensionado en de Belastingdienst aangaande de beoordeling van hun werkrelatie als fictief dienstverband.

Mantelovereenkomst:
de overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en De Pensionado’s op grond waarvan de Pensionado met toepassing van de doorwerkregeling krachtens een door de Pensionado met De Pensionado’s gesloten doorwerkovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

Doorwerkovereenkomst:
de overeenkomst van opdracht tussen de Pensionado en De Pensionado’s op grond waarvan de Pensionado met toepassing van de doorwerkregeling krachtens een door de Opdrachtgever met De Pensionado’s gesloten mantelovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

All-in vergoeding:
de bruto uur beloning (inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen) dat De Pensionado’s aan Pensionado verschuldigd is voor de werkzaamheden die de Pensionado verricht.

Tarief:
de All-in vergoeding inclusief de vergoeding voor gebruikmaking van de doorwerkregeling en de uitvoering door De Pensionado’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en op elke overeenkomst van De Pensionado’s, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

2.3 De Pensionado’s is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van een andere partij als deze afwijken van deze voorwaarden.

2.4 Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen samen nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht heeft getekend.

3.2 Zowel de Opdrachtgever, de Pensionado als De Pensionado’s kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4: Factureringsprocedure

4.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van De Pensionado’s gebaseerd op de tijdregistratie die door de Pensionado is ingevuld en door de Opdrachtgever is goedgekeurd.

4.2 De Pensionado is verantwoordelijk voor het correct, tijdig en volledig invullen van de tijdregistratie.

4.3 Als er een verschil is tussen de tijdregistratie die de Pensionado heeft ingediend en de gegevens die de Opdrachtgever bijhoudt, wordt de tijdregistratie van de Pensionado als juist beschouwd, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.

4.4 Als de Opdrachtgever niet voldoet aan de vereisten in dit artikel, kan De Pensionado’s ervoor kiezen om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bekende feiten en omstandigheden. De Pensionado’s doen dit echter niet zonder eerst redelijk overleg met de Opdrachtgever te hebben gehad.

4.5 Tariefwijzigingen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden vanaf het moment van deze wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn door de Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De Opdrachtgever dient de facturen van De Pensionado’s binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig te betalen, zonder enige inhouding, korting of verrekening.

5.2 Alleen rechtstreekse betalingen aan De Pensionado’s zullen als betaling voor de Opdrachtgever worden beschouwd.

5.3 Rechtstreekse betalingen of voorschotten door de Opdrachtgever aan de Pensionado zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of wijze van betaling. Dergelijke betalingen worden niet erkend door De Pensionado’s en vormen geen basis voor schuldaflossing of verrekening.

5.4 Als de Opdrachtgever een factuur betwist, moet dit binnen vier dagen na de factuurdatum schriftelijk aan De Pensionado’s worden gemeld. Als de betwisting niet binnen deze termijn wordt gemeld, vervalt het recht om de factuur te betwisten. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5.5 Als de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, wordt hij automatisch in verzuim gesteld vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever ook een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het bruto factuurbedrag aan De Pensionado’s. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een volledige maand beschouwd.

5.6 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, inclusief de kosten voor juridische bijstand, die De Pensionado’s moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van De Pensionado’s, berekend over het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,00, worden vastgesteld op ten minste 15% van het oorspronkelijke bedrag.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is De Pensionado’s niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Pensionado, de Opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde, verband houdend met een overeenkomst van opdracht, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:

a. de werkzaamheden van de Pensionado bij aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Pensionado niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;

b. eenzijdige opzegging van de doorwerkovereenkomst door de Pensionado.

c. toedoen of nalaten van de Pensionado, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Pensionado.

d. het zonder schriftelijke toestemming van De Pensionado’s doorlenen door de Opdrachtgever van de Pensionado.

6.2 Eventuele aansprakelijkheid van De Pensionado’s voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:

a. het bedrag dat de verzekering van De Pensionado’s uitkeert, dan wel;

b. indien De Pensionado’s niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door De Pensionado’s gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door De Pensionado’s in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat De Pensionado’s in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaats gevonden aan de Opdrachtgever volgens de overeenkomst van opdracht in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.

6.3 Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is De Pensionado’s nimmer aansprakelijk.

6.4 De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel met een minimum verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen.

6.5 In ieder geval dient de Opdrachtgever De Pensionado’s te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Pensionado of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden.

6.6 De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Pensionado’s en/of diens leidinggevend personeel.

6.7 De Pensionado’s heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van De Pensionado’s maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Als De Pensionado’s te maken krijgt met overmacht, worden haar verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan een onafhankelijke omstandigheid waar De Pensionado’s geen controle over heeft en die de uitvoering van de Overeenkomsten permanent of tijdelijk verhindert, en waarvoor De Pensionado’s redelijkerwijs geen verantwoordelijkheid draagt.

7.2 Zodra De Pensionado’s te maken krijgt met een overmacht situatie, zal zij de Pensionado en de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Naast de hierboven genoemde situaties wordt onder overmacht ook verstaan: stakingen (ook bij de Opdrachtgever), bedrijfsbezetting (ook bij de Opdrachtgever), blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en soortgelijke situaties, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, explosies en andere noodsituaties, waterschade, overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen, evenals grootschalige epidemieën onder het personeel.

7.4 Gedurende de overmacht situatie worden de verplichtingen van De Pensionado’s opgeschort. Deze opschorting is echter niet van toepassing op verplichtingen die geen verband houden met de overmacht en die al vóór het begin van de overmacht situatie zijn ontstaan.

7.5 Als de overmacht situatie drie maanden heeft geduurd, of als het duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal voortduren, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst van Opdracht tussentijds te beëindigen zonder rekening te houden met enige opzegtermijn. De Opdrachtgever blijft echter na een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht verplicht om de vergoedingen die hij verschuldigd is aan De Pensionado’s voor de periode vóór de overmacht situatie te betalen.

7.6 Tijdens de overmacht situatie is De Pensionado’s niet aansprakelijk voor enige schade aan de Opdrachtgever, noch is zij hiertoe verplicht na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht of Mantelovereenkomst.

Artikel 8. Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst van Opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Als er een geschil ontstaat, zullen de partijen altijd eerst proberen om er samen uit te komen. Als dit niet lukt, zullen ze proberen het geschil op te lossen door middel van mediation. Als ook dit niet slaagt, kunnen de partijen met betrekking tot geschillen die verband houden met de Doorwerkregeling zich wenden tot de Nederlandse rechter.

8.3 Als een rechtbank bevoegd is om dergelijke geschillen te behandelen, zal dit uitsluitend gebeuren door de rechtbank binnen het arrondissement waar De Pensionado’s gevestigd is.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het inzetten Pensionado

Artikel 9. Het inzetten van Pensionado

9.1 De Overeenkomst van Opdracht wordt gesloten tussen de Pensionado en de Opdrachtgever.

9.2 De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken in de Overeenkomst van Opdracht. Als de Opdrachtgever tijdens de Overeenkomst van Opdracht wil afwijken van de afspraken, kan dit alleen gebeuren na instemming van zowel de Pensionado als De Pensionado’s.

Artikel 10: Vergoedingen voor de Pensionado

10.1 De vergoeding(en) voor de Pensionado worden vooraf bepaald.

10.2 De hoogte van de vergoeding wordt overeengekomen tussen De Pensionado’s, de Pensionado en de Opdrachtgever voordat de Overeenkomst van Opdracht wordt opgesteld.

10.3 De Pensionado ontvangt een beloning die ten minste gelijk is aan het salarisniveau in de toepasselijke cao, inclusief vakantietoeslag. Als er geen cao van toepassing is, geldt het wettelijk minimumloon.

10.4 Als de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever vereist dat de Pensionado bepaalde benodigdheden heeft, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – indien mogelijk – door de Opdrachtgever verstrekt. Als De Pensionado’s deze benodigdheden verzorgen, hebben zij het recht om hier afspraken over te maken en de kosten door te berekenen.

10.5 De Pensionado heeft recht op een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij een reisafstand van meer dan vijf kilometer enkele reis. De vergoeding bedraagt € 0,21 per gereden kilometer (2023), € 0,23 per gereden kilometer (2024), berekend volgens de snelste route van Google Maps. Zakelijke kilometers worden volledig vergoed. De Pensionado’s en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk andere afspraken maken over de vergoeding.

Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Pensionado

11.1 Als De Pensionado’s een Pensionado bij Opdrachtgever geïntroduceerd heeft is het de Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pensionado’s niet toegestaan direct of indirect een Pensionado in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via De Pensionado’s, binnen een periode van 12 maanden na de aanbieding en/of nadat de laatste overeenkomst is voltooid of nadat de Pensionado van De Pensionado’s met zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.

11.2 Als deze regel wordt overtreden, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000,- exclusief btw verschuldigd aan De Pensionado’s. Deze boete doet geen afbreuk aan het recht van De Pensionado’s om schadevergoeding te eisen.

Artikel 12. Discriminatie

De Pensionado’s wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij een sleutelwoord. Bij matchingsactiviteiten wordt gematched op vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol. Op verzoeken van Opdrachtgevers om onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie wordt uitdrukkelijk niet ingegaan.

Artikel 13. Verplichtingen van de Opdrachtgever en vrijwaring voor de Pensionado

13.1 De Opdrachtgever geeft de Pensionado duidelijke instructies om te voorkomen dat de Pensionado schade oploopt tijdens het uitvoeren van de opdracht. De Opdrachtgever verstrekt indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen aan de Pensionado.

13.2 Voordat de werkzaamheden door de Pensionado beginnen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig aan de Pensionado en De Pensionado’s alle benodigde informatie over de vereiste kwalificaties van de Pensionado en de specifieke kenmerken van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 14: Identificatie en persoonsgegevens

14.1 Bij aanvang van de opdracht controleert de Opdrachtgever de identiteit van de Pensionado aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

14.2 De Opdrachtgever behandelt de persoonlijke gegevens van de Pensionado, die tijdens de uitvoering van de opdracht bekend zijn geworden, vertrouwelijk en verwerkt deze volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens.

14.3 De Pensionado’s zijn niet aansprakelijk voor boetes of claims die aan de Opdrachtgever worden opgelegd vanwege het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals beschreven in de vorige leden.

Artikel 15: Middelen verstrekt door de Opdrachtgever

Als de Opdrachtgever van plan is om bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden door de Pensionado, moet hij dit onmiddellijk melden aan De Pensionado’s. Alleen na overleg met De Pensionado’s kan de Opdrachtgever afspreken dat deze middelen ook voor privégebruik mogen worden gebruikt, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de belastingheffing. Als de Opdrachtgever dit verzuimt, is hij verplicht om de daaruit voortvloeiende schade, kosten en fiscale gevolgen te vergoeden die De Pensionado’s lijdt.

VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 16. Toepasselijkheid algemene bepalingen

Waar eerder in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Pensionado” dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor dit begrip gelezen te worden “werkzoekende”.

Artikel 17. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst

17.1 Het door de Opdrachtgever aan De Pensionado’s verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, of uit minimaal 25% van het aan de werkzoekende aan te bieden of aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag

17.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door De Pensionado’s geselecteerde werkzoekende.

17.3 In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddeling- onderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan De Pensionado’s verschuldigde honorarium opgenomen.

17.4 Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsing- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 18. Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de werkzoekende

Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan zelf of via een ander bureau of via een eigen werk-, dochter- of zustermaatschappij een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door De Pensionado’s geselecteerde werkzoekende, is hij aan De Pensionado’s verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de Opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er een rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88817660.