fbpx

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Pensionado’s:
De Pensionado’s B.V., statutair gevestigd te Dronten aan De Tjonger 22A, 8253 PZ en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88817660. De Pensionado’s B.V. is de uitvoeringsorganisatie van de Doorwerkregeling.
Pensionado:
iedere natuurlijke persoon die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een uitkering op basis van een (vroeg)pensioen geniet en die door tussenkomst van De Pensionado’s of Gevolmachtigden, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever.
Opdrachtgever:
iedere rechtspersoon die zich door tussenkomst van De Pensionado’s of Gevolmachtigden voorziet van Pensionado’s.
Gevolmachtigde:
verantwoordelijke voor de doorwerkbemiddeling waarbij De Pensionado’s de contracterende partij is.
Doorwerkregeling:
een afspraak tussen De Pensionado’s, Pensionado en de Belastingdienst aangaande de beoordeling van hun werkrelatie als fictief dienstverband.
Mantelovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Pensionado’s op grond waarvan de Pensionado met toepassing van de Doorwerkregeling krachtens een door de Pensionado met De Pensionado’s gesloten Doorwerkovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
Doorwerkovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Pensionado en De Pensionado’s op grond waarvan de Pensionado met toepassing van de Doorwerkregeling krachtens een door de Opdrachtgever met De Pensionado’s gesloten Mantelovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
All-in vergoeding:
de bruto uur beloning (inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen) dat De Pensionado’s aan Pensionado verschuldigd is voor de werkzaamheden die de Pensionado verricht.
Tarief:
de All-in vergoeding inclusief de vergoeding voor gebruikmaking van de Doorwerkregeling en de uitvoering door De Pensionado’s en Gevolmachtigden.
Verwerken:
de afhandeling van de Doorwerkregeling door De Pensionado’s. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van De Pensionado’s, en op iedere Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2.3 De Pensionado’s is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of Gevolmachtigde voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
2.4 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever een mantelovereenkomst en een individuele overeenkomst van opdracht heeft getekend.
3.2 Opdrachtgever en De Pensionado’s kunnen beide de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 weken.

Artikel 4. Wijze van facturering

4.1 De facturen van De Pensionado’s zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de door Pensionado ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
4.2 De Pensionado is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording door de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
4.3 Bij verschil tussen de door Pensionado ingeleverde tijdverantwoording en de door Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de door Pensionado ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
4.4 Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in dit artikel voldoet, kan de De Pensionado’s besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De Pensionado’s gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van De Pensionado’s zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
4.6 Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan De Pensionado’s werken voor de Opdrachtgever bevrijdend.
5.2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Pensionado zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen De Pensionado’s niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
5.3 Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen vier dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan De Pensionado’s kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
5.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand ook als gehele maand wordt beschouwd, over het bruto factuurbedrag aan De Pensionado’s verschuldigd.
5.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die De Pensionado’s moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van De Pensionado’s, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade:
bij terbeschikkingstelling van de Pensionado door De Pensionado’s aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Pensionado niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
wanneer de Pensionado de Opdracht niet kan uitvoeren als gevolg van ziekte en/of overmacht.
6.2 In ieder geval dient de Opdrachtgever De Pensionado’s te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Pensionado of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel geleden door de Pensionado of derden.
6.3 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheden komen te vervallen, als er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van De Pensionado’s en/of diens leidinggevend personeel.
6.4 De Pensionado’s heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van De Pensionado’s maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht van De Pensionado’s zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Pensionado’s onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomsten blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
7.2Zodra zich bij De Pensionado’s een overmachtstoestand voordoet, zal zij daarvan mededeling doen aan de Pensionado en Opdrachtgever.
7.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking (ook bij de Opdrachtgever), bedrijfsbezetting (ook bij de Opdrachtgever), blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
7.4 Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van De Pensionado’s zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
7.5 Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Mantelovereenkomst dan wel Doorwerkovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Mantelovereenkomst gehouden de door hem aan De Pensionado’s verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan De Pensionado’s te betalen.
7.6 De Pensionado’s is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Mantelovereenkomst.

Artikel 8. Geschillen

8.1 Op de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Partijen zullen in geval van een geschil er altijd eerst trachten samen uit te komen. Indien dit niet lukt zullen zij trachten middels mediation hun geschil te slechten. Indien dit ook niet lukt dan zullen partijen ten aanzien van geschillen die verband houden met de Doorwerkregeling zich richten tot de Nederlandse rechter.
8.3 Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen De Pensionado’s is gevestigd.


Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het inzetten Pensionado

Artikel 9. Het inzetten van Pensionado

9.1 De Doorwerkovereenkomst wordt aangegaan tussen Pensionado en De Pensionado’s. Op de Doorwerkovereenkomst is de Doorwerkregeling van toepassing.
9.2 De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Doorwerkovereenkomst. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de Doorwerkovereenkomst, kan dit alleen na instemming van Pensionado en De Pensionado’s.

Artikel 10. (Uur)vergoeding en overige vergoedingen van de Pensionado

10.1 De Vergoeding(en) voor de Pensionado worden vooraf bepaald.
10.2 De hoogte van de vergoeding wordt voordat de Doorwerkovereenkomst wordt opgesteld, vastgesteld in overleg tussen De Pensionado’s, Pensionado en Opdrachtgever.
10.3 Pensionado’s krijgen een beloning die tenminste de hoogte van het inschalingsloon uit een CAO die van toepassing is beslaat inclusief vakantietoeslag. Bij afwezigheid van een CAO geldt het wettelijk minimumloon.
10.4 Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Pensionado verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door Opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door De Pensionado’s worden verzorgd is De Pensionado’s gerechtigd hier afspraken over te maken en deze door te belasten.
10.5 Pensionado heeft minimaal recht op een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij een reisafstand van meer dan vijf kilometer enkele reis á € 0,19 per gereden kilometer conform Google routeplanner snelste route. Zakelijke kilometers worden volledig vergoed. Pensionado en Opdrachtgever kunnen hier schriftelijk van afwijken.

Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Pensionado

11.1 Indien De Pensionado’s en/of Gevolmachtigde een Pensionado bij opdrachtgever geïntroduceerd heeft is het de Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pensionado’s niet toegestaan direct of indirect een Pensionado in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via De Pensionado’s, binnen een periode van 12 maanden na de aanbieding en/of nadat de laatste Doorwerkovereenkomst is voltooid of nadat de Pensionado van De Pensionado’s met zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.
11.2 Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever aan De Pensionado’s een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- exclusief BTW. Deze boete laat onverlet het recht van De Pensionado’s schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Discriminatie

De Pensionado’s en/of Gevolmachtigde willen een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij een sleutelwoord. Bij matchingsactiviteiten wordt gematched op vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol. Op verzoeken van Opdrachtgevers om onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie wordt uitdrukkelijk niet ingegaan.

Artikel 13. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens De Pensionado’s

13.1 De Opdrachtgever verstrekt de Pensionado concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Pensionado bij zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht schade lijdt. Ook verstrekt de Opdrachtgever de Pensionado persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
13.2 Tijdig voordat de werkzaamheden door de Pensionado ter uitvoering van de opdracht een aanvang nemen, verstrekt de Opdrachtgever aan de Pensionado en De Pensionado’s en/of Gevolmachtigde de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Pensionado, alsmede de bevattende de specifieke kenmerken van de plek waar de werkzaamheden door de Doorwerkopdrachtnemer zullen worden verricht.
13.3 De Opdrachtgever zal de Pensionado niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde zonder toestemming van De Pensionado’s.

Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

14.1 De Opdrachtgever stelt bij aanvang van uitvoering van de opdracht door de Pensionado diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument.
14.2 De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Pensionado ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Pensionado vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wet bescherming persoonsgegevens.
14.3 De Pensionado’s is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 15. Middelen ter beschikking gesteld door Opdrachtgever

Als de Opdrachtgever voornemens is de Pensionado voor de uitvoering van de werkzaamheden bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen, deelt de Opdrachtgever dit onverwijld mede aan De Pensionado’s. Uitsluitend in overleg met De Pensionado’s komt de Opdrachtgever met de Pensionado’s overeen dat betreffende middelen privé gebruikt mogen worden, zodat De Pensionado’s hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die De Pensionado’s lijdt.

VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 16. Toepasselijkheid algemene bepalingen

Waar eerder in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Pensionado” dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor dit begrip gelezen te worden “werkzoekende”.

Artikel 17. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst

17.1 Het door de opdrachtgever aan De Pensionado’s verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, of uit minimaal 25% van het aan de werkzoekende aan te bieden of aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag
17.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door De Pensionado’s geselecteerde werkzoekende.
17.3 In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddeling- onderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan De Pensionado’s verschuldigde honorarium opgenomen.
17.4 Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsing- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 18. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan zelf of via een ander bureau of via een eigen werk-, dochter- of zustermaatschappij een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door De Pensionado’s geselecteerde werkzoekende, is hij aan De Pensionado’s verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er een rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88817660.