fbpx

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door De Pensionado’s B.V., (hierna: ‘De Pensionado’s’). De Pensionado’s is statutair gevestigd te Dronten en houdt kantoor te Dronten aan De Tjonger 22A. De Pensionado’s is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88817660.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. De Pensionado’s behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan De Pensionado’s of haar licentiegevers.

Het is verboden om de informatie die De Pensionado’s via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pensionado’s, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van De Pensionado’s geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door De Pensionado’s en hierbij een link naar de website van De Pensionado’s wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan De Pensionado’s er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan De Pensionado’s instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. De Pensionado’s sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van De Pensionado’s.

De Pensionado’s is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt De Pensionado’s zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Pensionado’s is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
De Pensionado’s gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die De Pensionado’s, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt De Pensionado’s zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Pensionado’s of derden.

Contact
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen via cor@depensionados.nl