fbpx

Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben we de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld. In elk hoofdstuk beschrijven we gedetailleerd over welke persoonlijke gegevens van u we beschikken en hoe we ze gebruiken. We hebben ook meer informatie over uw rechten toegevoegd, bijvoorbeeld hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en hoe u kunt verzoeken dat we uw gegevens niet langer gebruiken.

U kunt onze privacyverklaring altijd vinden op een van onze volgende websites:
www.depensionados.nl

Hierna te noemen ‘De Pensionado’s’.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op met info@depensionados.nl

Inleiding

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

De Pensionado’s hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. De Pensionado’s. heeft daarom dit privacy statement opgesteld.
De Pensionado’s behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwende persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft De Pensionado’s u inzicht hoe De Pensionado’s in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij

De Pensionado’s is gevestigd te Dronten, De Eem 4G, postcode 8253 PM en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Technische informatie en cookies

De Pensionado’s maakt gebruik van cookies. Hiermee verzamelen wij o.a. web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de sites te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie verklaring.

Over het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website. Het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op een van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken.

 • Als u De Pensionado’s toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Pensionado’s rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan De Pensionado’s is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Pensionado’s of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechtelijke en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 •  

Gravity Forms, Zapier & Google Spreadsheets
Op onze website maken wij gebruik van formulieren voor bijvoorbeeld het downloaden van een kennisdocument, het aanmelden van de nieuwsbrief of een contactformulier. Wanneer u een formulier op onze website invult krijgen stuurt Gravity Forms ons een e-mail met de ingevulde gegevens en slaat deze inzending niet op. Vervolgens verstuurd Gravity Forms de gegevens die u ingevuld heeft versleuteld via Zapier door naar een beveiligde Google Spreadsheet. Zapier is niet meer dan een koppeling tussen verschillende tools. In de Google spreadsheet houden wij overzicht van de bezoekers die informatie hebben aangevraagd zodat wij hen kunnen wij benaderen voor een goede afhandeling.

Hoe lang bewaart Zapier uw gegevens?
Zapier bewaart de gegevens 7 dagen voordat deze naar een back-up gaat. Deze back-up is 90 dagen voor ons toegankelijk. Het komt soms voor dat er iets fout gaat wanneer Zapier de gegevens probeert te versturen naar de spreadsheet. Door de back-up kunnen wij achterhalen wie welk formulier heeft ingevuld. We hebben met Zapier een verwerkingsovereenkomst getekend zodat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens in Google spreadsheets?
Uw gegevens bewaren wij maximaal 2 jaar in Google spreadsheets. Zo kunnen we analyseren of u eerder al een formulier heeft ingevuld, u aangemeld heeft voor de nieuwsbrief ter verplichte rapportage en kunnen wij u nogmaals benaderen wanneer we u niet hebben kunnen bereiken. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens uit Google Spreadsheets. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Active campain
Wij gebruiken de Email Service Provider Active campain voor het versturen van mailings. Hierbij kunt u denken aan verjaardag-e-mails en nieuwsbrieven. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Active campain afgesloten zodat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Deze gegevens delen we niet met Active campain zodat zij dit kunnen analyseren en gebruiken om hun product/service te verbeteren.

Wanneer slaan we uw gegevens op?
We slaan uw persoonsgegevens op in Active campain conform onze Privacy Statement. Het enige doel dat wij hebben van het gebruik van Active campain is om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers maar grotendeels geautomatiseerd. Daarnaast benaderen wij u voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Daarnaast analyseren we:

 • Hoeveel mensen de verstuurde e-mails hebben geopend;
 • Wie de verstuurde e-mails hebben geopend;
 • Hoeveel mensen hebben doorgeklikt in de e-mails;
 • Wie waar in de verstuurde e-mail op heeft geklikt.

Wij analyseren dit omdat we dan zeker weten dat iemand bijvoorbeeld een e-mail met belangrijke informatie m.b.t. onze dienstverlening heeft ontvangen en gelezen. Ook willen wij op basis van de kliks kunnen zien welke informatie relevant is voor onze doelgroepen daarop onze informatie afstemmen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens in Active campain?
U kunt zich bij iedere mail die wij versturen vanuit Active campain afmelden. Wij bewaren uw gegevens conform de wettelijke termijn die wij hanteren in deze privacy verklaring.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder uitzenden, werken tijdnes pensioen, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers maar grotendeels geautomatiseerd;
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met uitzenden en doorwerken tijdens pensioen;
 • Een werknemers- of personeelsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administraties uit te voeren;
 • Onze re-integratie verplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van automatisch matching;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling;
 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekorting e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeelsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgever. U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt (video, foto);
 • Kopie ID-bewijs waarvan de bewaartermijn 4 weken is, indien kandidaat na 4 weken niet meer bemiddeld wil worden zijn wij verplicht om de kopie van het ID-bewijs direct te verwijderen uit onze database.

Op het moment dat u voor De Pensionado’s kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, BIC-code en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt (video, foto);
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris en verzuimregistratie.

De Pensionado’s legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders is toegelaten bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

De Pensionado’s kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten en zakelijke relaties
Indien u uw eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet zelf kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij De Pensionado’s.

Voor overige relaties
U hebt recht op inzage en wijziging van de door over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij De Pensionado’s.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien u (nog) niet voor De Pensionado’s heeft gewerkt
Uw gegevens (cv, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar tot 2 jaar na het laatste contact indien u niet voor De Pensionado’s heeft gewerkt.
Indien u niet meer ingeschreven wilt blijven, kunt u dit aan ons laten weten. Dan zorgen wij ervoor dat u uitgeschreven wordt. U wordt niet meer benaderd door De Pensionado’s.

Indien u voor De Pensionado’s werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 2 jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor De Pensionado’s.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
De Pensionado’s verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Beveiliging

De Pensionado’s doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien ervoor zover er gegevens worden vertrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten verlenen op opdrachten uitvoeren, is De Pensionado’s met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door De Pensionado’s, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@depensionados.nl of De Pensionado’s t.a.v. Klachtenservice, De Tjonger 22A, 8253 PZ te Dronten.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door De Pensionado’s van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@depensionados.nl.

Wijzigingen

De Pensionado’s behoudt zicht het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen De Pensionado’s en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.